INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvné vzťahy

Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. so sídlom: Zvolenská cesta 179, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 44638477, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd: Sro, vl.č. 16060/S, emailový kontakt: gdpr@onisystem.cz, ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ”) Vás týmto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríl 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie”), informuje o spracúvaní vašich osobných údajov .

I. Účel spracúvania osobných údajov

  • Identifikácia za účelom uzatvorenia zmluvy a jej následného plnenia.
  • Plnenie zákonných povinností (daňové zákony, zákon o účtovníctve…)
  • Vymáhanie nárokov zo zmluvy a obrana proti nárokom

II. Právny základ pre spracúvanie

  • plnenie zmluvy
  • plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa

III. Príjemcovia osobných údajov

  • Údaje nebudú predávané tretím stranám s výnimkou predania pre účely riadneho plnenia zmluvy, predanie na základe zákonnej povinnosti a prípadného predávania osobám, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú právne a účtovné služby v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených obecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje nie sú predávané do tretej zemi, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

IV. Poučenie o vašich právach

Máte za podmienok uvedených nariadením právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracúvania, a vzniesť námietku proti spracúvaniu, právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ Správca pri spracúvaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

V. Podrobné informácie

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľa nájdete tu: GDPR – Zásady spracúvania osobných údajov NAM Slovakia.pdf

VI. Pravidla využívania cookies a ďalších technológií

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti a chovania užívateľov súbory cookie a ďalšie technológie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ukladanie cookies môžete odmietnuť napr.. tým, že web zobrazíte v anonymnom prehliadači.

Podrobné informácie o cookies a ďalších technológiách nájdete tu: Prehlásenie cookies.pdf

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266