Obchodné podmienky ONI system

OBCHODNÉ PODMIENKY pre Zmluvu o poskytovaní služieb ONI system

účinné od 1. 6. 2018

 

I. SLUŽBY

ONI Sledovanie

Predmetom služby je poskytovanie informácii o polohe a stave Vášho objektu (vozidla) špecifikovaného v Prílohe 2, histórie jeho polôh a štatistík.  Informácie sú poskytované graficky a textovo vo webovej a mobilnej aplikácii ONI system a v aplikácii SPZ. Pre osobné a dodávkové vozidlá je aktívna aj funkcia detekcie havárie. Služba funguje na území Slovenskej republiky, pre prevádzku v zahraničí je nutné dohodnúť službu ONI Zahraničie on-line.

ONI Sledovanie PLUS

Služba obsahuje službu ONI Sledovanie a naviac vie detekovať poplachové stavy: obťah vozidla, krádež kolies a nehodu na parkovisku. Tieto poplachové stavy sú odosielané podľa Vami vykonaného nastavenia emailom alebo/a SMS. V cene služby je 10 poplachových SMS za mesiac a po ich vyčerpaní sa ďalšie SMS čerpajú z  ONI Konta.

ONI Stráženie

Služba obsahuje službu ONI Sledovanie PLUS s výnimkou odosielania poplachovej správy nehoda na parkovisku. V prípade zistenia napadnutia objektu Vás budeme informovať, vykonáme diaľkovú lokalizáciu objektu a na Vašu žiadosť vykonáme vyslanie vozidiel zásahovej skupiny ONI. Služba funguje v tarife REAL a odosiela dáta do aplikácie ONI každých 60 sekúnd. Aby služba správne fungovala, musíte si nechať jednotku každý rok prekontrolovať na stredisku technickej podpory, ich zoznam je uvedený na www.onisystem.cz/sk/kontakty-sk/zoznam-stp/ (ďalej len „STP“). Cenu kontroly zaplatíte priamo danému stredisku. Bez vykonanej kontroly nemusí byť dohľadávanie objektu plne funkčné. Ste nám tiež povinný hlásiť akékoľvek činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k manipulácii s objektom, napr. servis vozidla alebo výmena pneumatík.

ONI Zahraničie on-line

ONI Zahraničie on-line Vám umožňuje sledovať aktuálny pohyb objektu na území niektorých ďalších štátov, ktorých zoznam je dostupný na www.onisystem.cz.  Služba ONI Zahraničie on-line obsahuje zároveň službu ONI Mapy Google.

ONI Mapy Google

S touto službou vidíte objekt na mapách Google vr. satelitného zobrazenia, streetview, hustoty prevádzky a plánovača trás.

ONI Konto

ONI konto funguje tak, že si do neho predplatíte  SMSky a v ňom potom máte prehľad, koľko správ ste už vyčerpali. Do ONI konta Vám budeme pridávať aj SMSky zdarma ako bonus za štvrťročnú a ročnú platbu – viď. článok X. Ceny.

ONI Dotaz

Umožňuje Vám vyžiadať si z jednotky jednorazovo polohu objektu aj mimo okamžiky pravidelnej aktualizácie dát v aplikácii (viď článok III.), alebo pokiaľ máte objekt v zahraničí bez aktívnej služby ONI Zahraničie on-line.

ONI Ekonomika prevádzky

Poskytovanie informácii o vybraných parametroch prevádzkových dát objektov. Sledovanými prevádzkovými dátami môžu byť: doba voľnobehu, prekračovanie rýchlosti, pretáčanie motoru, nadmerné používanie nezávislého kúrenia, zvýšená spotrebu paliva. Rozsah vyhodnocovacích prevádzkových dát je závislý na spôsobe inštalácie zariadenia v objekte.

ONI Vyťaženie stroja

Umožňuje rozlíšiť či pracovný stroj má naštartované, stojí na voľnobeh, bagruje, nakladá, jazdí po stavbe väčšou rýchlosťou než 15km/hodinu alebo je prevážaný na podvalníku. Sčíta moto hodiny. Výsledky merania sú k dispozícii ako tabuľkové a grafické prehľady vo webovej aplikácii ONI system.

ONI Meranie paliva

Pri tejto službe budete informovaný o meraní množstva paliva v nádrži objektu.

ONI Tracker EU

Služba obsahuje službu ONI Sledovanie, ale dáta zobrazuje len vo webovej a mobilnej aplikácii. Je určená len pre jednotky NCL21. Služba ONI Tracker funguje online na území Európskej Únie, Švajčiarska, Lichtenštajnska a Nórska.

II. Informačné emaily a SMS

O stavoch či parametroch objektov sa môžete nechať informovať pomocou emailov či SMS. Emailové informácie sú zdarma, SMS sú platené z Vášho ONI Konta.

 

III. TARIFY SLUŽIEB ONI SLEDOVANIE/ONI SLEDOVANIE PLUS

Služba ONI Sledovanie/ONI Sledovanie PLUS je poskytovaná v štyroch tarifách, ktoré sa líšia frekvenciou aktualizácie vašich polôh behom pohybu objektu:

OPTIMUM Polohy zasielané z objektu každých 10 sekúnd a sú do aplikácie aktualizované každých 5 minút.
REAL Polohy zasielané z objektu každých 10 sekúnd a sú do aplikácie aktualizované každú 1 minútu.
SUPERREAL Polohy zasielané z objektu každých 10 sekúnd a sú do aplikácie aktualizované každých 20 sekúnd.
DRIVE Polohy behom pohybu objektu nie sú poskytované. Odosielané sú údaje o začiatku a konci jázd pre účely vytvorenia knihy jázd.
IV. KEDY NEBUDÚ SLUŽBY FUNGOVAŤ?
Poskytovanie služieb môže byť prerušené:

  1. Z dôvodu poruchy zariadenia (jednotky alebo príslušenstva), pokiaľ nám neplatíte alebo ste porušili Vaše povinnosti alebo v prípade výpadku služieb tretích strán (mobilné siete, elektrina a pod.). Berte prosím na vedomie, že vzhľadom k technologickým možnostiam a obmedzeniam nemôžeme zaručiť bezchybnosť a neprerušenosť poskytovania služieb.
  2. z dôvodu havárie vozidla môžete požiadať o prerušenie poskytovania služieb na dobu maximálne 12 mesiacov. K prerušeniu dôjde od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po obdŕžaní Vašej žiadosti. V dobe prerušenia budete platiť zdržovací poplatok za každé prerušenie zariadenia. Akonáhle požiadate o opätovné využívanie služby, bude obnovená nasledujúci pracovný deň.

V. AKO BUDEME ROBIŤ ZMENY ZMLUVY?

  1. Žiadosť o zmenu v zmluve posielajte zo zmluvného emailu na info@onisystem.sk. Žiadosť schválime alebo odmietneme obratom a potom vám bezodkladne zašleme dodatok k zmluve. Pozor: Zmena je účinná podpisom a doručením dodatku na náš email.
  2. Pokiaľ chcete zapnúť/vypnúť zahraničie on-line, stačí k tomu telefonický pokyn zo zmluvného tel. čísla, ktoré ste uviedli do zmluvy.

VI. UKONČENIE ZMLUVY

   1. My aj Vy môžeme zmluvu ukončiť aj písomnou výpoveďou s tým, že výpovedná lehota činí jeden mesiac.
   2. Vypovieme Vašu Zmluvu v prípade, že budete v omeškaní s platením dlhšie než 30 dní s tým, že výpovedná lehota činí 7 dní a začína plynúť dňom jej doručenia.
   3. Ukončenie zmluvy sa však netýka ustanovenia, ktoré podľa našej dohody či podľa svojej povahy majú trvať aj potom, napr. povinnosti zaplatiť dlžnej čiastky.
   4. V prípade ukončenia niektorej služby na Vašu žiadosť bude SIM karta ešte 5 mesiacov „v pohotovosti“. Pokiaľ sa do tej doby rozhodnete pre opätovné využívanie služby, bude vám obnovená bezplatne. Pokiaľ sa rozhodnete neskôr, zaplatíte znovu aktiváciu jednotky a ďalej náklady za demontáž a inštaláciu, pretože jednotku je v takomto prípade nutné poslať k nám.

VI. OD KEDY VÁM ZAČNEME SLUŽBY ÚČTOVAŤ?

 1. Účtovať služby (ďalej len „štart služby“) Vám začneme od dátumu inštalácie zariadenia do objektu, najneskôr však mesiac od dátumu odoslania zariadenia k Vám. Pri mobilných jednotkách nevyžadujúcich inštaláciu, sa lehota pre začatie účtovania skracuje na sedem kalendárnych dní od dátumu odoslania.

 

VII. DODANIE ZARIADENIA

 1. Povinnosť dodať Vám zariadenie splníme jeho odoslaním k Vám alebo inštaláciou do objektu v niektorom STP podľa toho, čo nastane skôr.
 2. V prípade, že sa nejedná o mobilnú jednotku, tak musí byť zariadenie nainštalované vo vozidle (či inom objekte). Pokiaľ zariadenie namontuje niekto iný než STP, nenesieme zodpovednosť za vady zariadenia či služieb spôsobené inštaláciou a ani neposkytujeme záruku za takéto zariadenie. Pokiaľ budeme inštaláciu zaisťovať my, zaplatíte nám za ňu cenu podľa Prílohy 2.
 3. Záručná doba zariadenia je dohodnutá v Prílohe 2. Záručná doba začína bežať odo dňa štartu služby.

 

VIII. VADY A ZÁRUKY

  1. Vadu reklamujte ihneď po zistení, a to písomne na info@onisystem.sk či telefonicky +421 650 540 062 s popisom vady a identifikačnými údajmi zariadenia či RZ objektu. Vykonáme ihneď diaľkovú diagnostiku a následne rozhodneme, či je nutná výmena zariadenia. V takomto prípade musíte pristaviť objekt na nami určené STP. Pokiaľ trváte na oprave vo svojich priestoroch, tak uhradíte priamo technikovi dopravu podľa článku 10.
  2. Pokiaľ budeme pri odstránení vady vykonávať opravu či výmenu jednotky do 12 mesiacov od jej inštalácie, za prevedenú prácu neplatíte. Po 12 mesiacoch dostávate zdarma jednotku a príslušenstvo, ale za prácu zaplatíte 26€/bez DPH za jeden objekt. Cestovné technika = 0,30€/km musíte zaplatiť vždy, pokiaľ objekt na opravu nepristavíte priamo k technikovi (v najhoršom prípade najbližšie krajské mesto). Výmena bude vykonaná tak, že objekt pristavíte na STP len raz, to znamená, že pri demontáži sa rovno vykoná montáž inej jednotky rovnakého typu s rovnakým nastavením služieb.
  3. Akékoľvek Vaše ďalšie nároky z titulu vád sú vylúčené.

IX. AKO PRACUJEME S OSOBNÝMI A IDENTIFIKAČNÝMI ÚDAJMI

Ako pracujeme s Vašimi osobnými a identifikačnými údajmi sa dozviete v Prílohe č. 3.

 

 

X. CENY

Doplnkové služby   Cena v €
ONI Dotaz SMS dotaz na okamžitú polohu – odčítanie z ONI Konto 0,11
odoslanie SMS správy odoslanie SMS so stavom jednotky – odčítanie z ONI Konto 0,11
Roamingové príplatky dodatočné roamingové poplatky podľa vyúčtovania operátora  
Výmena SIM znovuaktivácia odpojenej jednotky 16
Udržiavací poplatok mesačný poplatok v dobe prerušenia poskytovania služieb 2
Poštovné a balné poplatok za odoslanie zásielky 8
Školenie/eŠkolenie

Cestovné na školenie

cena za hodinu

za 1 km počítané tam aj späť

28/20

0,30

Mapy Google príplatok k mesačnému tarifu za jedno vozidlo 2
Zahraničie on-line Sledovanie polôh Objektu v zahraničí (vr. máp Google) 6
Ekonomika prevádzky vyhodnotenie prevádzkových nákladov vozového parku/mesiac/vozidlo 2
Vyťaženie stroja monitorovanie využitia pracovného stroja/mesiac/vozidlo 2
Meranie paliva meranie úrovne paliva kapacitným hladinomerom 2
50 Oblastí v Zónach mesačný príplatok za rozšírenie počtu aktívnych Oblastí 4

 

ONI Konto:

Bonusové počty SMS do ONI Konta pri frekvencii vyúčtovania:

– štvrťročná platba – jednorazový bonus 35 SMS/objekt

– ročná platba – jednorazový bonus 180 SMS/objekt

 

 

Cenník montáží   Cena v €
montáž Cenu vždy individuálne stanovuje obchodník, je v zmluve
Doprava technika Dopravné technika za 1km počítané tam aj späť 0,30
Výmena pri oprave Výmena za opravené zariadenie (technikom STP) po 12 mesiacoch 26
Zbytočný výjazd Dopravné + čas technika pokiaľ ide na montáž zbytočne 50
Montáž v So, Ne sviatok Príplatok k dohodnutej cenne, pokiaľ je montáž v So, Ne, sviatok + 12
Neúplná montáž Neboli pristavené všetky auta, ktoré boli dohodnuté na termín + 50
Neúplná montáž

Ubytovanie technika

Pokiaľ možno riešiť prespaním technika

Cena za 1 noc

+ 24

24

 

 

XII. INŠTALÁCIA ZARIADENIA a požiadavky na prípravu pri montáži u zákazníka.

Pokiaľ sa zákazník dohodol na inštalácii jednotiek do aut vo svojej firme, je povinný montážnemu technikovi zaistiť tieto montážne podmienky:

 

a) Požiadavky na miesto montáže v lete pri teplote nad 10°C.Čistá plocha na ktorej môže technik vykonať montáž a položiť na ňu niektoré diely

 

b) Požiadavky na miesto montáže v lete pri teplote nad 10°C za dažďa, silného vetra.Hala alebo prístrešok, kde nebude pršať

Dostatočné osvetlenie

 

c) Požiadavky na miesto montáže u aut strednej a vyššej triedy.Garáž alebo hala

 

d) Požiadavky na miesto montáže v zime, pri teplote pod 10°C.Vykurovaná hala s teplotou nad 10°C

Dostatočné osvetlenie

Dostatočná doba na montáž. Technik môže počkať, až auto rozmrzne. V záporných teplotách praskajú plasty. Je nemožné vykonať montáž

 

e) Doplňujúce požiadavky pri montáži paliva.

Dostupnosť siete 230 V do vzdialenosti 10 m

Minimálne 1,5m priestoru okolo auta

 

Ako sa zákazník vyhne zbytočnému výjazdu technika

Pokiaľ zákazník vie, že nemá splnené vyššie uvedené podmienky, musí pred výjazdom zavolať technikovi a odvolať montáž. Dohodne si nový termín montáže na deň, kedy budú podmienky splnené. Pokiaľ zákazník technika neodvolá a technik príde a nebude schopný z dôvodu nesplnenia montážnych podmienok prácu vykonať, zákazník zaplatí zbytočný výjazd technika vo výške 50€.

 

Dohoda o cene montáže v So, Ne, sviatok

Pokiaľ je v zmluve nacenená montáž v pracovné dni a zákazník požaduje zmenu termínu montáže na So, Ne, sviatok, bude zákazníkovi vyfakturované + 12€ za inštaláciu každého  vozidla.

 

Dohoda o zaplatení ďalšieho výjazdu pri nepristavení dohodnutého počtu vozidiel

Pokiaľ zákazník nepristaví na dohodnutý termín inštalácie dohodnutý počet vozidiel a montážny technik musí na montáž prísť ešte raz, zaplatí zákazník príplatok v výške 50€. Pokiaľ možno situáciu riešiť prespaním technika, bude zákazníkovi fakturovaný nocľah v cene 24€.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266