Identifikácia a váženie popolníc

Cieľom systému Efektívneho odvozu komunálneho odpadu (EOKO) je splnenie legislatívnych požiadaviek pre nakladanie s komunálnym odpadom, riešenie reklamácií občanov a ich informovania, zníženie ceny za odpad a v neposlednom rade motivácia občana k ekologickému triedeniu odpadov. Obec je povinná raz ročne informovať občanov o separovanom zbere odpadov, možnostiach minimalizácie vzniku komunálnych odpadov a nákladoch na prevádzku odpadového hospodárstva. Obec je tiež povinná zabezpečiť triedenie odpadov tak, aby množstvo oddelených recyklovateľných zložiek v roku 2025 činilo 60 % z celkovej hmotnosti odpadu.

 

Aké informácie môžeme občanom publikovať?

– koľko daná štvrť produkuje odpadu

– z akých ulíc sa skladá

– kde sú popolnice a kontajnery

– počet popolníc podľa druhu odpadu

– množstvo separovaného odpadu v jednotlivých mesiacoch

– pomer ku zmesovému komunálnemu odpadu

– históriu zberu a triedenia odpadu

 

Ako zabezpečiť vyššiu úroveň triedenia?

Rozdelíme mesto na štvrte, kde meriame výsledky triedenia odpadu a publikujeme výsledky triedenia na internetových stránkach mesta. Osveta o triedenie prebieha na školách, besedách s občanmi a pri účtovaní poplatkov.

 

Cieľom je viac triediť

Jeden občan vyprodukuje priemerne 351 kg komunálneho odpadu. Pokiaľ občan vytriedi o 5 % viac, znížime váhu komunálneho odpadu o 17,5 kg. A občanovi prináša zníženie poplatku o sumu za uloženie odpadu na skládku.

Aké informácie EOKO poskytuje

Aké informácie EOKO poskytuje?

– každý týždeň sa aktualizuje počet popolníc v teréne

– zobrazenie nádob na mape podľa typu

– po každom zvoze sa aktualizuje poloha

– grafické rozmiestnenie popolníc v mapách Google

– grafické rozmiestnenie popolníc v meste funguje aj v mapách Zozname, kde je vidieť čísla popisné

– zoznam vlastníkov popolníc

– zoznam popolníc podľa evidenčných čísel

– dátum nasadenia popolnice (nasadenie systému) a dátum posledného výsypu

– dátum – je možné presúvať popolnice medzi skladmi

– nové – v teréne – vyradené

– koľko dané auto vysypalo neoznačených popolníc v zadaný deň

– kde sú neoznačené popolnice na mape

– kedy auto bolo na skládke, koľko činil zvoz, koľko vykonali výsypov

– pri zadaní čísla popolnice vidíme posledných 10 výsypov a hmotnosť

 

Spoľahlivosť

– spoľahlivosť načítania kódu nádoby je väčšia ako 99 %

– spoľahlivosť určenia výklopu u nádob bez štítku je väčšia ako 99 %

 

mapa popelnic

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266