Obchodné podmienky ONI system

OBCHODNÉ PODMIENKY pre Zmluvu o poskytovaní služieb ONI system

účinné od 21. 5. 2024

I.  SLUŽBY

ONI Sledovanie

Predmetom služby je poskytovanie informácií o polohe a stave Vášho objektu (vozidla) špecifikovaného v tabuľke č. 4 v zmluve, histórií jeho polôh a štatistík. Informácie sú poskytované graficky a textovo vo webovej a mobilnej aplikácií ONI system a v aplikácií SPZ. Pre osobné a dodávkové vozidlá je aktívna aj funkcia detekcia havárie.

ONI Sledovanie PLUS

Služba obsahuje službu ONI Sledovanie a naviac vie detekovať poplachové stavy: odťah vozidla, krádež kolies a nehodu na parkovisku. Tieto poplachové stavy sú odosielané podľa Vami vykonaného nastavenia emailom alebo/a SMS. V cene služby je 10 poplachových SMS za mesiac a po ich vyčerpaní sa ďalšie SMS čerpajú z ONI Konta.

ONI Stráženie

Služba obsahuje službu ONI Sledovanie PLUS a naviac v prípade zistenia napadnutia objektu Vás budeme informovať, vykonáme diaľkovú lokalizáciu objektu a na Vašu žiadosť vykonáme vyslanie vozidiel zásahovej skupiny ONI. Služba funguje v tarife REAL a odosiela dáta do aplikácie ONI každých 60 sekúnd. Z dôvodu minimalizácie planých poplachov ste nám povinní hlásiť akékoľvek činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k manipulácii s objektom, napr. servis vozidla alebo výmena pneumatík.

 

História jázd a polôh

Popis začiatkov a koncov jázd je k dispozícii po dobu 10 rokov, detailná história po dobu 36 mesiacov.

ONI Zahraničie on-line

ONI Zahraničie on-line Vám umožňuje sledovať aktuálny pohyb objektu na území niektorých ďalších štátov, ich zoznam je dostupný na www.onisystem.sk. Služba ONI Zahraničie on-line obsahuje zároveň službu ONI Mapy Google.

ONI Mapy Google

S touto službou vidíte objekt na mapách Google vrátane satelitného zobrazenia, streetview, hustoty prevádzky a plánovača trás.

ONI Konto

ONI konto funguje tak, že si do neho predplatíte SMSky a v ňom potom máte prehľad, koľko správ ste už vyčerpali. Do ONI konta Vám budeme pridávať aj SMSky zdarma ako bonus za kvartálnu a ročnú platbu – viď. článok XI. Ceny.

ONI Dotaz

Umožňuje Vám vyžiadať si z jednotky jednorazovo polohu objektu aj mimo okamihov pravidelnej aktualizácie dát v aplikácií (viď článok III.), alebo pokiaľ máte objekt v zahraničí bez aktívnej služby ONI Zahraničie on-line.

ONI Zásah

Je možné dohodnúť iba k službe ONI Stráženie. Jedná sa o automatickú aktiváciu zásahovej skupiny ONI, pokiaľ sa vám nedovoláme pri overení poplachu. Zásah je možný iba na území ČR.

ONI Ekonomika prevádzky

Poskytovanie informácií o vybraných parametroch prevádzkových dát objektov. Sledovanými prevádzkovými dátami môžu byť: doba voľnobehu, prekračovanie rýchlosti, pretáčanie motora, nadmerné používanie nezávislého kúrenia, zvýšená spotreba paliva. Rozsah vyhodnocovaných prevádzkových dát je závislý na spôsobe inštalácie zariadení v objekte.

ONI Vyťaženie stroja

Umožňuje rozlíšiť či pracovný stroj má naštartované, stojí na voľnobeh, bagruje, nakladá, jazdí po stavbe vyššiou rýchlosťou ako 15km/hodinu alebo je prevážaný na podvalníku. Spočíta motohodiny. Výsledky merania sú k dispozícií ako tabuľkové a grafické prehľady vo webovej aplikácií ONI system.

ONI Meranie paliva

U tejto služby budete informovaní o meraní množstva paliva v nádrži objektu.

ONI Tracker EU

Služba obsahuje službu ONI Sledovanie, ale dáta zobrazuje iba vo webovej a mobilnej aplikácií. Je určená pre jednotky NCL21 a NCL31. Služba ONI Tracker funguje online na území Európskej Únie, Lichtenštajnska, Nórska a Islandu.

ONI Dochádzka

Služba ONI Dochádzka umožňuje pomocou dochádzkových jednotiek zaznamenávať identitu osoby, presný čas dochádzkovej udalosti, typ udalosti a aktuálnu GPS polohu. Všetky záznamy sú uložené vo webovej aplikácii ONI system, kde ich je možné spätne prehliadať. Samotné spracovanie dochádzky sa vykonáva v konkrétnom software tretích strán. Stiahnutie všetkých dát z ONI system do týchto aplikácii sa vykonáva online skrz rozhrania API.

II.  PRENÁJOM

Doba trvania prenájmu

Zmluva o prenájme sa uzatvára na dobu dohodnutú zmluvnými stranami. Po uplynutí doby prenájmu sa zmluva automaticky predlžuje na doba neurčitú. To neplatí, ak doručí jedna zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane najmenej 30 dní pred uplynutím doby prenájmu písomné oznámenie, že trvá na ukončení zmluvy.

Vlastnícke právo k Palubnej jednotke nadobúda Záujemca prvým dňom po uplynutí doby prenájmu, na ktorú bola uzavretá zmluva o prenájme. Doba prenájmu je určená v tabuľke č. 3 „Záväzky a záruky“ zmluvy.

Ukončenie prenájmu

V prípade predčasného ukončenia zmluvy o prenájme sa Záujemca zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi náhradu za každú Palubnú jednotku vo výške 80 EUR bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Záujemca dostane daňový doklad, ktorý mu Poskytovateľ vystaví a zašle ho na adresu Záujemcu. Služba sa ukončuje k poslednému dni v mesiaci, keď sa jednotka vrátila na adresu Poskytovateľa. Pri predčasnom ukončení zmluvy o prenájme vlastnícke právo k Palubnej jednotke Záujemca nenadobudne a je povinný Palubnú jednotku vrátiť Poskytovateľovi. Náklady spojené s demontážou Palubnej jednotky a jej zaslanie späť na adresu Poskytovateľa hradí Záujemca v plnej výške na svoje vlastné náklady.

Náhrady

V prípade, že bude v dobe trvania tejto Zmluvy niektorá z Palubných jednotiek poškodená alebo stratená, dojednali si zmluvné strany náhradu škody vo výške 80 EUR bez DPH za každú poškodenú palubnú jednotku. Záujemca je povinný túto náhradu škody uhradiť Poskytovateľovi najneskôr do 14 dní od obdržania daňového dokladu, ktorý Poskytovateľ vystaví Záujemcovi a zašle ho na adresu Záujemcu.

Záruka

Záruka ani zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje na chyby spôsobené živelnou či inou vonkajšou udalosťou, ktorú Poskytovateľ nespôsobil a nemohol ovplyvniť, alebo užívaním palubnej jednotky v rozpore s návodom na obsluhu, neodborným či neoprávneným zásahom, nesprávnou údržbou, umiestnením v nevhodnom prostredí alebo mechanickým poškodením, alebo chybnou montážou palubnej jednotky prevedenej pri inštalácii, alebo Poskytovateľom nezavinenými poruchami a výpadkom siete Internet a sietí mobilných a GPS operátorov, vrátane zahraničných operátorov, alebo zmenou platnej právnej úpravy a v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.

Doba záruky na zariadenie je zhodná s dobou zmluvy o prenájme. Doba záruky je určená v tabuľke č. 4 „Záväzky a záruky“ zmluvy.

III.  INFORMAČNÉ EMAILY A SMS

O stavoch či parametroch objektov sa môžete nechať informovať pomocou emailov či SMS. Emailové informácie sú zdarma, SMS sú platené z Vášho ONI Konta.

IV.  TARIFY SLUŽIEB ONI SLEDOVANIE/ONI SLEDOVANIE PLUS

Služba ONI Sledovanie/ONI Sledovanie PLUS je poskytovaná v štyroch tarifách, ktoré sa líšia frekvenciou aktualizácie všetkých polôh behom pohybu objektu:

 

OPTIMUM          Polohy zasielané z objektu každých 10 sekúnd a sú do aplikácie aktualizované každých 5 minút.

REAL                   Polohy zasielané z objektu každých 10 sekúnd a sú do aplikácie aktualizované každých 1 minútu.

SUPERREAL       Polohy zasielané z objektu každých 10 sekúnd a sú do aplikácie aktualizované každých 20 sekúnd.

DRIVE                 Polohy behom pohybu objektu nie sú poskytované. Odosielané sú údaje o začiatku a konci jázd pre účely vytvorenia knihy jázd.

 

V.  KEDY NEBUDÚ SLUŽBY FUNGOVAŤ?

Poskytovanie služieb môže byť prerušené:

 1. Z dôvodu poruchy zariadenia (jednotky alebo príslušenstva), pokiaľ nám neplatíte alebo ste porušili Vaše povinnosti alebo v prípade výpadku služieb tretích strán (mobilnej siete, elektrina ). Berte prosím na vedomie, že vzhľadom k technologickým možnostiam a obmedzeniam nemôžeme zaručiť bezchybnosť a neprerušenosť poskytovania služieb.
 2. Z dôvodu havárie vozidla môžete požiadať o prerušenie poskytovania služieb na dobu maximálne 12 mesiacov. K prerušeniu dôjde od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po obdŕžaní Vašej žiadosti. V dobe prerušenia budete platiť udržiavací poplatok za každé prerušené zariadenie. Akonáhle požiadate o opätovné využívanie služby, bude obnovená nasledujúci pracovný deň.
 3. V názve konkrétnej komunikačnej jednotky (v Zmluve o poskytovaní služieb ONI system, v tabuľke č. 1 Hardware, príslušenstvo a jednorazové poplatky) je uvedené, v akých mobilných sieťach jednotka komunikuje.

VI.  AKO BUDEME ROBIŤ ZMENY ZMLUVY?

 1. Žiadosť o zmenu v zmluve posielajte zo zmluvného emailu na info@nam.sk. Žiadosť schválime alebo odmietneme obratom a potom vám bez meškania zašleme dodatok k Pozor: Zmena je účinná podpisom a doručením dodatku na náš email.
 2. Pokiaľ chce zapnúť/vypnúť zahraničie on-line, stačí k tomu telefonický pokyn zo zmluvného čísla, ktorý ste uviedli do zmluvy

VII.  UKONČENIE ZMLUVY

 1. My aj Vy môžeme zmluvu ukončiť aj písomnou výpoveďou s tým, že výpovedná lehota je jeden
 2. Vypovieme Vašu zmluvu v prípade, že budete v omeškaní s platením dlhšie ako 30 dní s tým, že výpovedná lehota je 7 dní a začína plynúť dňom jej doručenia.
 3. Ukončenie zmluvy sa však netýka ustanovení, ktoré podľa našej dohody či podľa svoje povahy majú trvať aj potom, povinnosť zaplatiť dlžné čiastky.
 4. V prípade ukončenia niektorej služby na Vašu žiadosť bude SIM karta ešte 5 mesiacov „v pohotovosti“. Pokiaľ sa do tejto doby rozhodnete pre opätovné využívanie služby, bude vám obnovená bezplatne. Pokiaľ sa rozhodnete neskôr, zaplatíte znovu aktiváciu jednotky a ďalej náklady za deinštaláciu a inštaláciu, pretože jednotku je v takomto prípade nutné poslať k nám.

VIII.  OD KEDY VÁM ZAČNEME SLUŽBY ÚČTOVAŤ?

 1. Účtovať služby (ďalej len „štart služby“) Vám začneme od dátumu inštalácie zariadenia do objektu, najneskôr však mesiac od dátumu odoslania zariadenia k Vám. Pro mobilných jednotkách nevyžadujúcich inštaláciu, sa lehota pre začatie účtovania skracuje na sedem kalendárnych dní od dátumu

IX.  DODANIE ZARIADENIA

 1. Povinnosť dodať Vám zariadenie splníme jeho odoslaním k Vám alebo inštaláciou do objektu v niektorom STP podľa toho, čo nastane skôr.
 2. V prípade, že sa nejedná o mobilnú jednotku, tak musí byť zariadenie nainštalované vo vozidle (či inom objekte). Pokiaľ zariadenie namontuje niekto iný než STP, nenesieme zodpovednosť za vady zariadenia či služieb spôsobené inštaláciou a ani neposkytujeme záruku za takéto Pokiaľ budeme inštaláciu zaisťovať my, zaplatíte nám za ňu cenu podľa tabuľky č. 1 v zmluve.
 3. Záručná doba zariadenia je dohodnutá v tabuľke č. 4 v zmluve. Záručná doba začína plynúť odo dňa štartu služby.

X.  VADY A ZÁRUKY

 1. Vadu reklamujte ihneď po zistení, a to písomne na info@nam.sk či telefonicky +421650540062 s popisom vady a identifikačnými údajmi zariadení či RZ Vykonáme ihneď diaľkovú diagnostiku a následne rozhodneme, či je nutná výmena zariadenia. V takomto prípade musíte pristaviť objekt na nami určené STP. Pokiaľ trváte na oprave vo svojich priestoroch, tak uhradíte priamo technikovi dopravu podľa článku 11.
 2. Pokiaľ budeme pri odstránení vady vykonávať opravu či výmenu jednotky do 12 mesiacov od jej inštalácie, za vykonanú prácu neplatíte. Po 12 mesiacoch dostávate zdarma jednotku a príslušenstvo, ale za prácu zaplatíte 26 € bez DPH za jeden objekt. Cestovné technika = 0,3 €/km musíte zaplatiť vždy, pokiaľ objekt na opravu nepristavíte priamo k technikovi (v najhoršom prípade najbližšie krajské mesto). Výmena bude vykonaná tak, že objekt pristavíte na STP iba raz, to znamená, že pri demontáži sa rovno vykoná montáž inej jednotky rovnakého typu s rovnakým nastavením služieb.
 3. Všetky Vaše ďalšie nároky z titulu vád sú vylúčené.

XI.  AKO PRACUJEME S OSOBNÝMI A IDENTIFIKAČNÝMI ÚDAJMI

Ako pracujeme s Vašimi osobnými a identifikačnými údajmi, sa dozviete na tomto odkaze: www.onisystem.sk/gdpr

XII.  CENY

 

Doplnkové služby Cena v eurách
ONI Dotaz SMS dotaz na okamžitú polohu – odpočet z ONI Konto 0,11
odoslanie SMS správy odoslanie SMS so stavom jednotky – odpočet z ONI Konto 0,11
Roamingové príplatky dodatočné roamingové poplatky podľa vyúčtovania operátora
Výmena SIM znovua ktivovanej odpojenej jednotky 16
Udržiavací poplatok mesačný poplatok v dobe prerušenia poskytovania služieb 0,8
Poštovné a balné poplatok za odoslanie zásielky 8
Školenie/eŠkolenie cena za hodinu 25
Mapy Google príplatok k mesačnému tarifu za jedno vozidlo 2
Zahraničie on-line sledovanie polôh Objektu v zahraničí (vr. máp Google) 6
Ekonomika prevádzky vyhodnotenie prevádzkových nákladov vozového parku/mesiac/vozidlo 2
Vyťaženie stroja  monitorovanie využitia pracovného stroja/mesiac/vozidlo 2
Meranie paliva  meranie úrovne paliva kapacitným hladinomerom 2
50 Oblastí v Zónach  mesačný príplatok za rozšírenie počtu aktívnych Oblastí 4

 

 

ONI Konto

Bonusové počty SMS do ONI Konta pri frekvencií vyúčtovania:

 • štvrťročná platba – jednorazový bonus 35 SMS/objekt
 • ročná platba – jednorazový bonus 180 SMS/objekt

 

Cenník montáží                                                                                                                                   Cena v eurách

Montáž                                   Cenu vždy individuálne stanovuje obchodník, je uvedená v zmluve

Doprava technika                 Dopravné technika za 1km počítané tam aj späť                                        0,3

Výmena pri oprave              Výmena za opravené zariadenie (technikom STP) po 12 mesiacoch        26

Zbytočný výjazd                   Dopravné + čas technika pokiaľ ide na montáž zbytočne                           50

Montáž v So, Ne, sviatok    Príplatok k dohodnutej cene, pokiaľ je montáž v So, Ne, sviatok              +12

Neúplná montáž                  Neboli pristavené všetky vozidlá, ktoré boli dohodnuté na termín          +50

Neúplná montáž                  Pokiaľ sa dá riešiť prenocovaním technika                                                    +24

 

XIII.  INŠTALÁCIA ZARIADENIA a požiadavky na prípravu pri montáži u zákazníka

Pokiaľ sa zákazník dohodol na inštalácií jednotiek do vozidiel vo svoje firme, je povinný montážnemu technikovi zaistiť tieto montážne podmienky:

 

a) Požiadavky na miesto montáže v lete pri teplote nad 10°C

 • Čistá plocha, na ktorej môže technik rozobrať auto a položiť na ňu niektoré diely

b) Požiadavky na miesto montáže v lete pri teplote nad 10°C za dažďa, silného vetra

 • Hala alebo prístrešok, kde nebude pršať
 • Dostatočné osvetlenie

c) Požiadavky na miesto montáže u vozidiel strednej a vyššej triedy

 • Garáž alebo hala

d) Požiadavky na miesto montáže v zime, pri teplote pod 10°C

 • Vykurovaná hala s teplotou nad 10°C
 • Dostatočné osvetlenie
 • Dostatočná doba na montáž. Technik musí počkať, až auto rozmrzne
 • V záporných teplotách praskajú plasty, nie je možné vykonať montáž

e) Doplňujúce požiadavky pri montáži paliva

 • Dostupnosť siete 230 V do vzdialenosti 10 m
 • Minimálne 1,5m priestoru okolo auta

Ako sa zákazník vyhne zbytočnému výjazdu technika

Pokiaľ zákazník vie, že nemá splnené vyššie uvedené podmienky, musí pred výjazdom zavolať technikovi a odvolať montáž. Dohodne si nový termín montáže na deň, kedy búdu podmienky splnené. Pokiaľ zákazník technika neodvolá a technik príde a nebude schopný z dôvodu nesplnených montážnych podmienok prácu vykonať, zákazník zaplatí zbytočný výjazd technika vo výške 50 €.

Dohoda o cene montáže v So, Ne, sviatok

Pokiaľ je v zmluve nacenená montáž v pracovné dni a zákazník požaduje zmenu termínu montáže na So, Ne alebo sviatok, bude zákazníkovi vyfakturované + 12 € za inštaláciu každého vozidla.

Dohoda o zaplatení ďalšieho výjazdu pri nepristavení dohodnutého počtu vozidiel

Pokiaľ zákazník nepristaví na dohodnutý termín inštalácie dohodnutý počet vozidiel a montážny technik musí na montáž prísť ešte raz, zaplatí zákazník príplatok vo výške 50 €. Pokiaľ sa dá situácia riešiť prenocovaním technika, bude zákazníkovi fakturovaný nocľah v cene 24 €.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266